ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418475 การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์

การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์

(Software Quality Management)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418321

การควบคุมและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การวางแผนด้านคุณภาพของซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นกิจกรรมของการประกันคุณภาพ การทบทวนและการตรวจสอบ ตัวแบบคุณภาพซอฟต์แวร์ การวัดผลและตัววัดของซอฟต์แวร์ มาตรฐานและนโยบาย เครื่องมือและเทคนิค การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ พีเอสพี ทีเอสพี ซีเอ็มเอ็มไอ

Software quality control and assurance, software quality planning, software development emphasizing quality assurance activities, reviews and inspections, software quality models, software measurement and metrics, standards and policies, tools and technique, software process improvement, PSP, TSP, CMMI.