ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418321 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

(System Analysis and Design)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(2-2-5)

วิชาพื้นฐาน: 01418221

ขั้นตอนวิเคราะห์เบื้องต้น เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ ผังระบบงาน ตารางการตัดสินและต้นไม้การตัดสิน การศึกษาความเป็นไปได้ของปัญหา การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน นาเข้า ส่งออกและการออกแบบ การออกแบบวิธีการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ การทาเอกสาร การนาไปใช้และการประเมินผล การพิสูจน์ การออกแบบ กรณีศึกษา

Basic analysis steps, system analysis tools, systems flowchart, decision table and decision tree, feasibility study, cost effective analysis, input, output and design, computer process design, documentation, implementation and evaluation, proving the design, case studies.