ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418473 การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์

การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์

(Computer Control and Audit)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

 

วิชาพื้นฐาน: 01418321

 

สภาวะแวดล้อมของการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ การควบคุมเบื้องต้น การควบคุมบริหาร การควบคุมการดำเนินงาน การควบคุมการทำเอกสาร การควบคุมความปลอดภัย การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการควบคุม เทคนิคการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์

The computer audit environment, introduction to controls, administrative controls, operation controls, documentation controls, security controls. cost/effectiveness analysis of controls, computer audit techniques.