ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418431 ระบบฝังตัวเบื้องต้น

ระบบฝังตัวเบื้องต้น

(Introduction to Embedded Systems)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418115 หรือ 01418214

ระบบฝังตัว การออกแบบ การทาให้เกิดผล และการทดสอบของระบบคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว ภาวะพร้อมกัน การควบคุมแบบเวลาจริง ส่วนต่อประสานฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และการจัดการข้อผิดพลาด

Embedded system, design, implementation, and testing of embedded computer systems, concurrency, real-time control, hardware and software interfaces, and error handling.