ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418322 หลักระบบสารสนเทศ

หลักระบบสารสนเทศ

(Principles of Information System)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

วิชาพื้นฐาน: 01418112 หรือ 01418114

แนวคิดของข้อมูลและสารสนเทศ การจัดองค์การบริหาร โครงสร้างระบบสารสนเทศ สารสนเทศตามความต้องการของการจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับระบบ วัฏจักรระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การใช้งานของระบบสารสนเทศและตัวอย่าง

Concept of data and information, management organization, information requirements of management, systems concept, information system structure, system life cycle, information system development, implementation of information system and examples.