ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418233 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมเปลือกระบบ

ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมเปลือกระบบ

(Unix Operating System and Shell Programming)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(2-2-5)

วิชาพื้นฐาน: 01418112 หรือ 01418114

องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ลักษณะการทางาน ส่วนต่อประสานรายคาสั่ง การบริหารและจัดการระบบ โปรแกรมบรรณาธิการและอรรถประโยชน์ การเขียนโปรแกรมเปลือกระบบ ความแปรผันของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์

Components of Unix operating system, functionality, command-line interfaces, system administration and management, editors and Unix utilities, shell programming, variation of Unix operating systems.