ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418212 การโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน

การโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน

(FORTRAN Programming)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(2-2-5)

วิชาพื้นฐาน: 01418112 หรือ 01418114

โครงสร้างและส่วนย่อยของภาษาฟอร์แทรน หลักการเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน และการประยุกต์

Structure and elements of FORTRAN, principles of programming in FORTRAN and applications.