ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ

 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567

กำหนดการวันและเวลา

รับสมัคร

– ด้วยตนเอง สำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) ชั้น 7

อาคารวิทยาศาตร์45 ปี 0-2562-5555 ต่อ 647204 ,0-2942-8761 , 0819135336

จันทร์- ศุกร์ 9.00-16.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น.(กรอกใบสมัครออนไลน์)

– ทางอินเตอร์เน็ต ได้ที่ Registe Now

– ทางไปรษณีย์  (สั่งจ่ายไปรษณีย์ ในนาม นางสาวรัชนู   บุษบาบาล)
ตู้ ป.ณ. 1082 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903)(กรอกใบสมัครออนไลน์)

 

วันที่  1 กุมภาพันธ์ 

ถึง

วันที่ 29 เมษายน 2567

………………………………

วันที่  1 กุมภาพันธ์

ถึง

วันที่ 29 เมษายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2567
สอบข้อเขียนเสาร์ 11 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567
สอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัคร เตรียมหัวข้อสารนิพนธ์ สำหรับสอบสัมภาษณ์)  เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567
ายงานตัว (ชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ)  อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
ผู้สมัครสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่
เอกสารหนังสือรับรองดาวโหลดได้ที่นี่
และสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้แล้วที่นี่ Register Now

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักฐานการสมัคร 

 1. สำเนาปริญญาบัตร  1 ชุด
 2. สำเนาใบรายงานวิชา (transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรือใบรับรองการศึกษา ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
  ในปีการศึกษานั้น 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 5. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ) 3 รูป
 6. หนังสือรับรอง 3 ฉบับ
 7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 8. หลักฐานการทำงานสำหรับผู้ที่ได้ GPA ต่ำกว่า 2.5

Download ใบสมัคร

ทางคณะตอนนี้ไม่มีการจำหน่ายใบสมัครแล้ว ใบสมัครสามารถทำการ Download ได้ในเมนูข้างล่าง
1. ใบสมัคร
2. แบบฟอร์มหนังสือรับรองสิทธิ์ ( *** ใช้ทั้งหมด 3 ชุด ปริ้นหน้าหลังในหนึ่ง 1 หน้ากระดาษ *** )

การรับสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมชำระค่าสมัครจำนวน 600 บาท
  จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.00 น.    เสาร์ 9.00-16.00 น.
 2. สมัครทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งธนาณัติ ค่าสมัครจำนวน 650 บาท (รวมค่าส่ง)โดยส่ง ธนาณัติ* สั่งจ่ายไปรษณีย์ ในนาม นางสาวรัชนู   บุษบาบาล
  ตู้ ป.ณ. 1082 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903
  *ไม่รับค่าสมัครสอบ ที่เป็นตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คธนาคารหรือเงินสด
  ให้เขียนชื่อ – ที่อยู่ ใส่กระดาษขนาด 3×4 นิ้ว แนบมาในซองใบสมัครด้วย เพื่อความถูกต้องในการจัดส่งเอกสารการรับสมัครกลับไป
 3. สมัคร Online สามารถสมัคร และอัพโหลดข้อมูลได้โดย คลิกที่นี่
 4. ค่าสมัครจำนวน 600 บาท (โอนเงินเข้าบรรชี น.ส.รัชนู บุษบาบาล ธนาคารทหารไทย 069-2-30370-4)

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ประกอบด้วยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ การสอบข้อเขียน ประกอบด้วย ข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่  วิชา Data Structure and Algorithms วิชา computer programing( C,java,Python)

ผู้ที่สอบข้อเขียนผ่าน มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ด้านวิชาการ และความมุ่งมั่นในการศึกษา รวมทั้งประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานจริง และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การพิจารณา ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เน้นที่วิชา Data Structure and Algorithms
* ผู้สมัคร ต้องเตรียมหัวข้อสารนิพนธ์ ใช้สำหรับวันสอบสัมภาษณ์

เตรียม เสนอ หัวข้อที่จะทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) ประกอบด้วย 
1.ชื่อเรื่อง
2.ความสำคัญและที่มาของปัญหา
3.แนวคิดในแก้ไขปัญหาและวัตถุประสงค์
โดย จัดพิมพ์ลงในกระดาษ ขนาด A4 ความยาว 2-5 หน้ากระดาษ จำนวน 11 ชุด ให้คณะกรรมการของภาควิชาวิทยาการคอมฯ
ในวันสอบสัมภาษณ์

รายละเอียดการสอบ

วิชาที่สอบวันเวลา สถานที่สอบ *
 
1. ข้อเขียนเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 
   
– Data Structure and Algrithmg08.30 – 10.30 น. 
– การเขียนโปรแกรมภาษา C หรือ Java หรือ Python10.40 – 12.40 น. 
   
2. สอบสัมภาษณ์เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 

  * การสอบสัมภาษณ์ให้ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เตรียมหัวข้อ สารนิพนธ์ เสนอคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหน่วยกิต

 1.    หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  1.แผน ข. สารนิพนธ์ (ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย เทอมละ 58,000 บาท)
  หมายเหตุ * นิสิตแผน ข สามารถเปลี่ยนแผนการเรียนเป็นแผน ก. 2 (วิทยานิพนธ์) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ ฯ