7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ

 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

กำหนดการวันและเวลา

รับสมัคร

– ด้วยตนเอง สำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) ชั้น 7

อาคารวิทยาศาตร์45 ปี 0-2562-5555 ต่อ 647204 ,0-2942-8761-2 , 0819135336

จันทร์- ศุกร์ 9.00-16.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น.(กรอกใบสมัครออนไลน์)

– ทางอินเตอร์เน็ต ได้ที่ Registe Now

– ทางไปรษณีย์  (สั่งจ่ายไปรษณีย์ ในนาม นางสาวรัชนู   บุษบาบาล)
ตู้ ป.ณ. 1082 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903)(กรอกใบสมัครออนไลน์)

 

วันที่  1 มิถุนายน

ถึง

วันที่ 6 ตุลาคม 2566

………………………………

วันที่ 1 มิถุนายน

ถึง

วันที่ 2 ตุลาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566
สอบข้อเขียนเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  พุธที่ 25 ตุลาคม 2566
สอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัคร เตรียมหัวข้อสารนิพนธ์ สำหรับสอบสัมภาษณ์)  เสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ พฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566
ายงานตัว (ชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ)  เสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
ผู้สมัครสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่
เอกสารหนังสือรับรองดาวโหลดได้ที่นี่
และสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้แล้วที่นี่ Register Now

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักฐานการสมัคร 

 1. สำเนาปริญญาบัตร  1 ชุด
 2. สำเนาใบรายงานวิชา (transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรือใบรับรองการศึกษา ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
  ในปีการศึกษานั้น 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 5. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ) 3 รูป
 6. หนังสือรับรอง 3 ฉบับ
 7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 8. หลักฐานการทำงานสำหรับผู้ที่ได้ GPA ต่ำกว่า 2.5

Download ใบสมัคร

ทางคณะตอนนี้ไม่มีการจำหน่ายใบสมัครแล้ว ใบสมัครสามารถทำการ Download ได้ในเมนูข้างล่าง
1. ใบสมัคร
2. แบบฟอร์มหนังสือรับรองสิทธิ์ ( *** ใช้ทั้งหมด 3 ชุด ปริ้นหน้าหลังในหนึ่ง 1 หน้ากระดาษ *** )

การรับสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมชำระค่าสมัครจำนวน 600 บาท
  จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.00 น.    เสาร์ 9.00-16.00 น.
 2. สมัครทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งธนาณัติ ค่าสมัครจำนวน 650 บาท (รวมค่าส่ง)โดยส่ง ธนาณัติ* สั่งจ่ายไปรษณีย์ ในนาม นางสาวรัชนู   บุษบาบาล
  ตู้ ป.ณ. 1082 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903
  *ไม่รับค่าสมัครสอบ ที่เป็นตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คธนาคารหรือเงินสด
  ให้เขียนชื่อ – ที่อยู่ ใส่กระดาษขนาด 3×4 นิ้ว แนบมาในซองใบสมัครด้วย เพื่อความถูกต้องในการจัดส่งเอกสารการรับสมัครกลับไป
 3. สมัคร Online สามารถสมัคร และอัพโหลดข้อมูลได้โดย คลิกที่นี่
 4. ค่าสมัครจำนวน 600 บาท (โอนเงินเข้าบรรชี น.ส.รัชนู บุษบาบาล ธนาคารทหารไทย 069-2-30370-4)

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ประกอบด้วยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ การสอบข้อเขียน ประกอบด้วย ข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วิชา Computer Mathematics (ประกอบด้วย เนื้อหาวิชา Discrete Mathematics และ เนื้อหาวิชา Mathematical Logic) วิชา Data Structure and Algorithms วิชา computer programing( C,java ) และวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ที่สอบข้อเขียนผ่าน มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ด้านวิชาการ และความมุ่งมั่นในการศึกษา รวมทั้งประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานจริง และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การพิจารณา ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เน้นที่วิชา Computer Mathematics และวิชา Data Structure and Algorithms
* ผู้สมัคร ต้องเตรียมหัวข้อสารนิพนธ์ ใช้สำหรับวันสอบสัมภาษณ์

เตรียม เสนอ หัวข้อที่จะทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) ประกอบด้วย 
1.ชื่อเรื่อง
2.ความสำคัญและที่มาของปัญหา
3.แนวคิดในแก้ไขปัญหาและวัตถุประสงค์
โดย จัดพิมพ์ลงในกระดาษ ขนาด A4 ความยาว 2-5 หน้ากระดาษ จำนวน 11 ชุด ให้คณะกรรมการของภาควิชาวิทยาการคอมฯ
ในวันสอบสัมภาษณ์

การสอบภาษาอังกฤษ
ข้อกำหนดประการหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโท คือนิสิตต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานทั่วไปได้ นิสิตจะต้องเลือกปฏิบัติดังนี้ 1. การผ่านการทดสอบ นิสิตทุกคนต้องสมัครสอบภาษาต่างประเทศ ซึ่งภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จะรับสมัครและจัดสอบปีละ 4 ครั้ง คือในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี หรือดูรายละเอียดได้ที่ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ http://www.human.hum.ku.ac.th หรือบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th 2. การลงทะเบียนเรียน ในกรณีสอบไม่ผ่าน ให้สมัครสอบใหม่หรือลงทะเบียนเรียน (รหัส 355501) ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย (ประเภทการลงทะเบียน GA) 3. การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษของ TOEFL และIELTS ถ้าสอบก่อนที่จะเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ผลการสอบนั้นนำมาเทียบได้ ถ้ามีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสอบถึงวันขอเทียบ และถ้าสอบเมื่อเป็นนิสิตแล้วจะนำผลสอบมาขอเทียบได้ในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันสอบจนถึงวันขอเทียบโดยมีผลคะแนน ดังนี้
TOEFL
– Paper-based section ที่ 2 และ 3 ไม่น้อยกว่า section ละ 45 คะแนน

– Paper-based Total ไม่น้อยกว่า 450

– Computer-based Test section ที่ 2 14 คะแนน และ section ที่ 3 13 คะแนน

– Computer-based Total ไม่น้อยกว่า 133

– Internet-based Total ไม่น้อยกว่า 45
IELTS คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0
4. บัณฑิตวิทยาลัยยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัยให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและก.พ.รับรอง หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

รายละเอียดการสอบ

วิชาที่สอบวันเวลา สถานที่สอบ *
 
1. ข้อเขียนเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 
– Computer Mathematics08.30 – 12.40 น. 
– Data Structure and Algrithmg  
– การเขียนโปรแกรมภาษา C และ JAVA13.30 – 17.40 น. 
– ภาษาอังกฤษ  
2. สอบสัมภาษณ์เสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 

  * การสอบสัมภาษณ์ให้ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เตรียมหัวข้อ สารนิพนธ์ เสนอคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหน่วยกิต

 1.    หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  1.แผน ข. สารนิพนธ์ (ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย เทอมละ 58,000 บาท)
  หมายเหตุ * นิสิตแผน ข สามารถเปลี่ยนแผนการเรียนเป็นแผน ก. 2 (วิทยานิพนธ์) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ ฯ