7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

โครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ

 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 

กำหนดการวันและเวลา

รับสมัคร

– ด้วยตนเอง สำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) ชั้น 7

อาคารวิทยาศาตร์45 ปี 0-2562-5555 ต่อ 647204 ,0-2942-8761-2 , 0819135336

จันทร์- ศุกร์ 9.00-16.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 9.00-16.00 น.(กรอกใบสมัครออนไลน์)

– ทางอินเตอร์เน็ต ได้ที่ Registe Now

– ทางไปรษณีย์  (สั่งจ่ายไปรษณีย์ ในนาม นางสาวรัชนู   บุษบาบาล)
ตู้ ป.ณ. 1082 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903)(กรอกใบสมัครออนไลน์)

 

วันที่ 16 พฤษภาคม

ถึง

วันที่ 25 กันยายน 2565

………………………………

วันที่ 16 พฤษภาคม 

ถึง

วันที่ 19 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนอังคารที่ 30 กันยายน 2565
สอบข้อเขียนเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ (ผู้สมัคร เตรียมหัวข้อสารนิพนธ์ สำหรับสอบสัมภาษณ์)  เสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ พฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565
ายงานตัว (ชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ)  เสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
ผู้สมัครสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่
เอกสารหนังสือรับรองดาวโหลดได้ที่นี่
และสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้แล้วที่นี่ Register Now

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักฐานการสมัคร 

 1. สำเนาปริญญาบัตร  1 ชุด
 2. สำเนาใบรายงานวิชา (transcript) ฉบับสมบูรณ์ หรือใบรับรองการศึกษา ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
  ในปีการศึกษานั้น 1 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 5. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ) 3 รูป
 6. หนังสือรับรอง 3 ฉบับ
 7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
 8. หลักฐานการทำงานสำหรับผู้ที่ได้ GPA ต่ำกว่า 2.5

Download ใบสมัคร

ทางคณะตอนนี้ไม่มีการจำหน่ายใบสมัครแล้ว ใบสมัครสามารถทำการ Download ได้ในเมนูข้างล่าง
1. ใบสมัคร
2. แบบฟอร์มหนังสือรับรองสิทธิ์ ( *** ใช้ทั้งหมด 3 ชุด ปริ้นหน้าหลังในหนึ่ง 1 หน้ากระดาษ *** )

การรับสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมชำระค่าสมัครจำนวน 600 บาท
  จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.00 น.    เสาร์ 9.00-16.00 น.
 2. สมัครทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งธนาณัติ ค่าสมัครจำนวน 650 บาท (รวมค่าส่ง)โดยส่ง ธนาณัติ* สั่งจ่ายไปรษณีย์ ในนาม นางสาวรัชนู   บุษบาบาล
  ตู้ ป.ณ. 1082 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903
  *ไม่รับค่าสมัครสอบ ที่เป็นตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คธนาคารหรือเงินสด
  ให้เขียนชื่อ – ที่อยู่ ใส่กระดาษขนาด 3×4 นิ้ว แนบมาในซองใบสมัครด้วย เพื่อความถูกต้องในการจัดส่งเอกสารการรับสมัครกลับไป
 3. สมัคร Online สามารถสมัคร และอัพโหลดข้อมูลได้โดย คลิกที่นี่
 4. ค่าสมัครจำนวน 600 บาท (โอนเงินเข้าบรรชี น.ส.รัชนู บุษบาบาล ธนาคารทหารไทย 069-2-30370-4)

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ประกอบด้วยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ การสอบข้อเขียน ประกอบด้วย ข้อสอบวัดความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วิชา Computer Mathematics (ประกอบด้วย เนื้อหาวิชา Discrete Mathematics และ เนื้อหาวิชา Mathematical Logic) วิชา Data Structure and Algorithms วิชา computer programing( C,java ) และวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ที่สอบข้อเขียนผ่าน มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ด้านวิชาการ และความมุ่งมั่นในการศึกษา รวมทั้งประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานจริง และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การพิจารณา ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เน้นที่วิชา Computer Mathematics และวิชา Data Structure and Algorithms
* ผู้สมัคร ต้องเตรียมหัวข้อสารนิพนธ์ ใช้สำหรับวันสอบสัมภาษณ์

เตรียม เสนอ หัวข้อที่จะทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) ประกอบด้วย 
1.ชื่อเรื่อง
2.ความสำคัญและที่มาของปัญหา
3.แนวคิดในแก้ไขปัญหาและวัตถุประสงค์
โดย จัดพิมพ์ลงในกระดาษ ขนาด A4 ความยาว 2-5 หน้ากระดาษ จำนวน 11 ชุด ให้คณะกรรมการของภาควิชาวิทยาการคอมฯ
ในวันสอบสัมภาษณ์

การสอบภาษาอังกฤษ
ข้อกำหนดประการหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโท คือนิสิตต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้งานทั่วไปได้ นิสิตจะต้องเลือกปฏิบัติดังนี้ 1. การผ่านการทดสอบ นิสิตทุกคนต้องสมัครสอบภาษาต่างประเทศ ซึ่งภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ จะรับสมัครและจัดสอบปีละ 4 ครั้ง คือในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของทุกปี หรือดูรายละเอียดได้ที่ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ http://www.human.hum.ku.ac.th หรือบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th 2. การลงทะเบียนเรียน ในกรณีสอบไม่ผ่าน ให้สมัครสอบใหม่หรือลงทะเบียนเรียน (รหัส 355501) ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย (ประเภทการลงทะเบียน GA) 3. การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษของ TOEFL และIELTS ถ้าสอบก่อนที่จะเป็นนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ผลการสอบนั้นนำมาเทียบได้ ถ้ามีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันสอบถึงวันขอเทียบ และถ้าสอบเมื่อเป็นนิสิตแล้วจะนำผลสอบมาขอเทียบได้ในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันสอบจนถึงวันขอเทียบโดยมีผลคะแนน ดังนี้
TOEFL
– Paper-based section ที่ 2 และ 3 ไม่น้อยกว่า section ละ 45 คะแนน

– Paper-based Total ไม่น้อยกว่า 450

– Computer-based Test section ที่ 2 14 คะแนน และ section ที่ 3 13 คะแนน

– Computer-based Total ไม่น้อยกว่า 133

– Internet-based Total ไม่น้อยกว่า 45
IELTS คะแนนไม่น้อยกว่า 5.0
4. บัณฑิตวิทยาลัยยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัยให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและก.พ.รับรอง หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

รายละเอียดการสอบ

วิชาที่สอบวันเวลา สถานที่สอบ *
 
1. ข้อเขียนเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 
– Computer Mathematics08.30 – 12.40 น. 
– Data Structure and Algrithmg  
– การเขียนโปรแกรมภาษา C และ JAVA13.30 – 17.40 น. 
– ภาษาอังกฤษ  
2. สอบสัมภาษณ์เสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 

  * การสอบสัมภาษณ์ให้ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เตรียมหัวข้อ สารนิพนธ์ เสนอคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าหน่วยกิต

 1.    หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  1.แผน ข. สารนิพนธ์ (ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย เทอมละ 58,000 บาท)
  หมายเหตุ * นิสิตแผน ข สามารถเปลี่ยนแผนการเรียนเป็นแผน ก. 2 (วิทยานิพนธ์) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ ฯ