7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

ตัวอย่างแผนการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2559 แผน ข

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418512หลักการภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์3(3-0-6)
01418531การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี3(3-0-6)
01418591ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์2(2-0-6)
วิชาเอกเลือก3( – – )
รวม11( – – )
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418534หลักการระบบคอมพิวเตอร์3(3-0-6)
01418597สัมมนา1( – – )
วิชาเอกเลือก6( – – )
รวม10( – – )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418595การศึกษาค้นคว้าอิสระ3( – – )
01418597สัมมนา1( – – )
วิชาเอกเลือก6( – – )
รวม10( – – )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418595การศึกษาค้นคว้าอิสระ3( – – )
วิชาเอกเลือก3( – – )
รวม6( – – )