7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

แบบฟอร์มเอกสารทางการศึกษา

แบบตรวจสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565 – 2569

แบบตรวจสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 – 2564

KU 1

KU 3

ขอลงทะเบียนเรียนเกิน

ขอลาป่วย

ขอลาพักการศึกษา

ขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต เฉพาะปี4 ขึ้นไป

คำร้องของดเรียนบางรายวิชาล่าช้า

คำร้องขอเปิดวิชาเรียน-นิสิตภาคพิเศษ

คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา

คำร้องขอเรียนร่วมภาคพิเศษ-นิสิตภาคพิเศษ

คำร้องขอเรียนร่วมภาคปกติ-นิสิตภาคพิเศษ

คำร้องขอเพิ่มวิชาเรียนล่าช้า

ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษา)

ผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคฤดูร้อน)

คำร้องขอเรียนรายวิชาตัวต่อเนื่องควบคู่วิชาบังคับก่อน

คำร้องทั่วไป

แบบฟอร์มการตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน

ลาออก

Attachments