7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

Curriculum Detail

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รหัสและชื่อหลักสูตร :

รหัสหลักสูตร 25300021100231

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Computer Science)

ชื่อย่อ B.S. (Computer Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร :

1. รูปแบบและประเภทของหลักสูตร

– หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี(ทางวิชาการ)

– ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2552

2. ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. การรับเข้าศึกษา รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ

4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน

5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตร :

 • หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 • ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2528
 • ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อปีการศึกษา 2560

การเผยแพร่หลักสูตร : ปี พ.ศ. 2567

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

   1. 1. นักวิเคราะห์/ออกแบบ/พัฒนา/ควบคุมคุณภาพ การพัฒนาซอฟต์แวร์/ปัญญาประดิษฐ์/ความมั่นคงปลอดภัยระบบดิจิทัล

   1. 2. นักวิเคราะห์/ออกแบบ/ดูแล/จัดการ ข้อมูล วิทยาการข้อมูล และฐานข้อมูล

   1. 3. นักวิเคราะห์/ออกแบบ/ประยุกต์ เทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อผสม โครงสร้างพื้นฐาน และเครือข่ายคอมพิวเตอร์)

   1. 4. ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล

   1. 5. ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ