7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

Curriculum Detail

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รหัสและชื่อหลักสูตร :

รหัสหลักสูตร 25300021100231

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Computer Science)

ชื่อย่อ B.S. (Computer Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร :

1. รูปแบบและประเภทของหลักสูตร

– หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี(ทางวิชาการ)

– ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2552

2. ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. การรับเข้าศึกษา รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ

4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน

5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตร :

 • หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปิดสอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
 • ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2528
 • ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อปีการศึกษา 2555

การเผยแพร่หลักสูตร : ปี พ.ศ. 2562

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

   1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer)
   2. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
   3. นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester)
   4. นักออกแบบเว็บ (Web Designer)
   5. ผู้บริหารเว็บ (Webmaster)
   6. ผู้ประสานงานโครงการด้านเทคนิค (Technical Project Coordinator)
   7. วิศวกรระบบ (System Engineer)
   8. วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer)
   9. เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคซอฟต์แวร์ (Software Technical Support)
   10. เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านเทคนิค (Technical Help Desk)
   11. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะผลิตภัณฑ์(Product Specialist)
   12. นักบริหารฐานข้อมูล (Database Administrator)
   13. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   14. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)