7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

ตัวอย่างแผนการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2560

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01417111แคลคูลัส I3(3-0-6)
01418112แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น3(2-2-5)
01418114วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น2(2-0-4)
01999111ศาสตร์แห่งแผ่นดิน2(2-0-4)
วิชาภาษาไทย3( – – )
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา3( – – )
วิชาเฉพาะเลือก3( – – )
รวม19( – – )
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01417112แคลคูลัส II3(3-0-6)
01418113การโปรแกรมคอมพิวเตอร์3(2-2-5)
01418132หลักมูลการคณนา4(4-0-8)
01175xxxพลศึกษา1(0-2-1)
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ3( – – )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก1( – – )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์3( – – )
รวม18( – – )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01417322พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น3(3-0-6)
01418211การสร้างซอฟต์แวร์3(2-2-5)
01418231โครงสร้างข้อมูล3(3-0-6)
01422111หลักสถิติ3(3-0-6)
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์1( – – )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข2( – – )
วิชาศึกษาทั่วไปใน 5 กลุ่มสาระเฉพาะในคณะวิทยาศาสตร์3( – – )
รวม18( – – )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418221ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น3(3-0-6)
01418232การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี3(3-0-6)
01418233ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์4(4-0-8)
01418xxxวิชาเฉพาะเลือก3( – – )
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา3( – – )
วิชาศึกษาทั่วไปใน 5 กลุ่มสาระเฉพาะในคณะวิทยาศาสตร์2( – – )
รวม18( – – )
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418321การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ3(2-2-5)
01418331ระบบปฏิบัติการ4(4-0-8)
01418341ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ3(3-0-6)
01418497สัมมนา1( – – )
01418xxxวิชาเฉพาะเลือก3( – – )
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา3( – – )
รวม17( – – )
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418332ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ3(3-0-6)
01418333ทฤษฎีออโตมาตา2(2-0-4)
01418334เทคนิคตัวแปลโปรแกรม2(2-0-4)
01418351หลักการการสื่อสารคอมพิวเตอร์และการประมวลผลบนคลาวด์3(3-0-6)
01418390การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา1(1-0-2)
01418xxxวิชาเฉพาะเลือก3( – – )
วิชาเลือกเสรี3( – – )
รวม17( – – )
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418490สหกิจศึกษา6( – – )
รวม6( – – )
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418499โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์3(0-9-5)
01418xxxวิชาเฉพาะเลือก9( – – )
วิชาเลือกเสรี3( – – )
รวม15( – – )