7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

การรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง
  • ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลเว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  • ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
  • ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
  • ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
  • มีผลการสอบ GAT และ PAT หรือ SAT ในวิชาที่กำหนดตามเกณฑ์การรับสมัคร
  รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ภาคปกติ

  • ภาคต้นและภาคปลาย  ภาคการศึกษาละ                                                             16,300   บาท
  • ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ                                                                             2,500   บาท

ภาคพิเศษ

  • ภาคต้นและภาคปลาย  ภาคการศึกษาละ                                                             45,700   บาท
  • ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ                                                                            11,000   บาท