7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

การรับสมัคร

TCAS1

Poster           Brochure

กำหนดการรับสมัคร 

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 – 9 มกราคม พ.ศ. 2566

 คุณสมบัติทั่วไป

  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า(ทุกสายการเรียน) หรือชั้นปีที่ 3 อาชีวศึกษา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเกณฑ์ รายละเอียดตามโครงการที่เปิดรับ
  • มีผลคะแนนและอื่นๆ ตามที่ประกาศ รายละเอียดตามโครงการที่เปิดรับ

โครงการช้างเผือก (จำนวนรับ 35 คน (ภาคปกติ 20 คน ภาคพิเศษ 15 คน)

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (20 คน)

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือชั้นปีที่ 3 อาชีวศึกษา

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. มีผลงานเขียนโปรแกรมเข้าประกวดระดับนานาชาติ หรือระดับประเทศ หรือระดับพื้นที่ หรือโครงงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยลักษณะของผลงานหรือโครงงานต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า 70% และผู้สมัครต้องเป็นผู้ดำเนินงานหลักในผลงานหรือโครงงานนั้น ๆ

4. วิดีโอคลิปความยาวไม่เกิน 5 นาที แสดงผลงานหรือโครงงานตามข้อ 3 ทุกผลงานหรือโครงงาน ซึ่งเนื้อหาในวิดีโอคลิปต้องมีการอธิบายหลักการการออกแบบและพัฒนา รวมถึง source code ส่วนที่สำคัญของผลงานหรือโครงงานนั้น ๆ

5.TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 20.00 คะแนน

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ประวัติผลงานเขียนโปรแกรมเข้าประกวดหรือโครงงานเขียโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงประจักษ์ (portfolio)
2. การสอบสัมภาษณ์

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (15 คน)

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือชั้นปีที่ 3 อาชีวศึกษา

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

3. กรณีมีผลงานเขียนโปรแกรมเข้าประกวด หรือโครงงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยลักษณะของผลงานหรือโครงงานต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรม ไม่น้อยกว่า70% และผู้สมัครต้องเป็นผู้ดำเนินงานหลักในผลงานหรือโครงงานนั้น ๆ
   3.1 กรณีที่ไม่มีผลงานหรือโครงงานตามข้อ 3 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.50 และต้องมีวิดีโอคลิปความยาว ไม่เกิน 5 นาที โดยแนะนำตัวเองและแสดงความมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

4. วิดีโอคลิปความยาวไม่เกิน 5 นาที แสดงผลงานหรือโครงงานตามข้อ 3 ทุกผลงานหรือโครงงาน ซึ่งเนื้อหาในวิดีโอคลิปต้องมีการอธิบายหลักการการออกแบบและพัฒนา รวมถึง source code ส่วนที่สำคัญของผลงานหรือโครงงานนั้น ๆ

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ประวัติผลงานเขียนโปรแกรมเข้าประกวดหรือโครงงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงประจักษ์ (portfolio)

2. กรณีไม่มีผลงานหรือโครงงาน จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

3. การสอบสัมภาษณ์

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (5 คน)

คุณสมบัติเฉพาะ 

มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มากกว่าหรือเท่ากับ B

เกณฑ์การคัดเลือก

1. คุณสมบัติทั่วไป
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
3. ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชากำหนด
4. การสอบสัมภาษณ์ 

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ภาคพิเศษ (10 คน)

มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มากกว่าหรือเท่ากับ C+

เกณฑ์การคัดเลือก

1. คุณสมบัติทั่วไป
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
3. ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชากำหนด
4. การสอบสัมภาษณ์

โควตาโอลิมปิกวิชาการ

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (3 คน)

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

    1.1 เป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่า 2 ค่าย จากศูนย์ สอวน.ทั่วประเทศ

    1.2 เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.)

    1.3 ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการไม่ต่ำกว่า 3 ค่าย

2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต 

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

4. มีประวัติผลงานหรือกิจกรรมทางวิชาการ

เกณฑ์การคัดเลือก

การสอบสัมภาษณ์ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รับรวมกับสาขาอื่น)

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนทุนโครงการ พสวท. ที่ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ทุกข้อ
   1.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
   1.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
   1.3ผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาโปรแกรมเสริม ไม่ต่ำกว่า 3.00
2. เป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) หรือนักเรียนที่มีศักยภาพสูงในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในสถานศึกษาทั่วประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ทุกข้อ
   2.1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
   2.2 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25
   2.3 เคยผ่านการอบรม สอวน. ค่าย 2 ขึ้นไป หรือเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (IYPT) หรือเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (ICYS) หรือเป็นผู้ที่มีผลงานเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ เป็นที่ประจักษ์ในระดับ ภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. ประวัติผลงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. การสอบสัมภาษณ์และการตอบคำถาม