7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

การรับสมัคร

TCAS1

Poster           Brochure

กำหนดการรับสมัคร 

13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 – 14 มกราคม พ.ศ. 2565

 คุณสมบัติทั่วไป

  • กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า(ทุกสายการเรียน) หรือชั้นปีที่ 3 อาชีวศึกษา
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเกณฑ์ รายละเอียดตามโครงการที่เปิดรับ
  • มีผลคะแนนและอื่นๆ ตามที่ประกาศ รายละเอียดตามโครงการที่เปิดรับ

โครงการช้างเผือก (จำนวนรับ 40 คน (ภาคปกติ 20 คน ภาคพิเศษ 20 คน)

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (20 คน)

คุณสมบัติเฉพาะ 
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือชั้นปีที่ 3 อาชีวศึกษา

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

3. มีผลงานเขียนโปรแกรมเข้าประกวดระดับนานาชาติ หรือระดับประเทศ หรือระดับพื้นที่ หรือโครงงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยลักษณะของผลงานหรือโครงงานต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมไม่น้อยกว่า 70% และผู้สมัครต้องเป็นผู้ดำเนินงานหลักในผลงานหรือโครงงานนั้น ๆ

4. วิดีโอคลิปความยาวไม่เกิน 5 นาที แสดงผลงานหรือโครงงานตามข้อ 3 ทุกผลงานหรือโครงงาน ซึ่งเนื้อหาในวิดีโอคลิปต้องมีการอธิบายหลักการการออกแบบและพัฒนา รวมถึง source code ส่วนที่สำคัญของผลงานหรือโครงงานนั้น ๆ.

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ประวัติผลงานเขียนโปรแกรมเข้าประกวดหรือโครงงานเขียโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงประจักษ์ (portfolio)
2. การสอบสัมภาษณ์

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ (20 คน)

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าหรือชั้นปีที่ 3 อาชีวศึกษา

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75

3. กรณีมีผลงานเขียนโปรแกรมเข้าประกวด หรือโครงงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยลักษณะของผลงานหรือโครงงานต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรม ไม่น้อยกว่า70% และผู้สมัครต้องเป็นผู้ดำเนินงานหลักในผลงานหรือโครงงานนั้น ๆ
   3.1 กรณีที่ไม่มีผลงานหรือโครงงานตามข้อ 3 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.80 และต้องมีวิดีโอคลิปความยาว ไม่เกิน 5 นาที โดยแนะนำตัวเองและแสดงความมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

4. วิดีโอคลิปความยาวไม่เกิน 5 นาที แสดงผลงานหรือโครงงานตามข้อ 3 ทุกผลงานหรือโครงงาน ซึ่งเนื้อหาในวิดีโอคลิปต้องมีการอธิบายหลักการการออกแบบและพัฒนา รวมถึง source code ส่วนที่สำคัญของผลงานหรือโครงงานนั้น ๆ

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ประวัติผลงานเขียนโปรแกรมเข้าประกวดหรือโครงงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงประจักษ์ (portfolio)

2. กรณีไม่มีผลงานหรือโครงงาน จะพิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

3. การสอบสัมภาษณ์

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (5 คน)

คุณสมบัติเฉพาะ 

มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มากกว่าหรือเท่ากับ B+

เกณฑ์การคัดเลือก

1. คุณสมบัติทั่วไป
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
3. ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชากำหนด
4. การสอบสัมภาษณ์ 

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ภาคพิเศษ (10 คน)

มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มากกว่าหรือเท่ากับ B+

เกณฑ์การคัดเลือก

1. คุณสมบัติทั่วไป
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
3. ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชากำหนด
4. การสอบสัมภาษณ์

โควตาโอลิมปิกวิชาการ

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (3 คน)

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

    1.1 เป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่า 2 ค่าย จากศูนย์ สอวน.ทั่วประเทศ

    1.2 เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.)

    1.3 ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการไม่ต่ำกว่า 3 ค่าย

2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต 

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

4. มีประวัติผลงานหรือกิจกรรมทางวิชาการ

เกณฑ์การคัดเลือก

การสอบสัมภาษณ์ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รับรวมกับสาขาอื่น)

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 และเป็นนักเรียนในโครงการ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
    1.1 เป็นนักเรียนทุนโครงการ พสวท. ต่อเนื่องจากโรงเรียนศรีบุณยานนท์ (โรงเรียนคู่ศูนย์) หรือ โรงเรียนอื่น ๆ ที่มีนักเรียนทุน พสวท. ศึกษาอยู่
    1.2 เป็นนักเรียนในโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)

2. เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง ประเทศ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยนับจำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน รวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่า 3.00

4. มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 ทั้งสองกลุ่มสาระฯ

5. มีผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาโปรแกรมเสริม รวม 5 ภาคเรียน ม่ต่ำกว่า 3.00

เกณฑ์การคัดเลือก

1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3. ประวัติผลงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. การสอบสัมภาษณ์และการตอบคำถาม