7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

ตัวอย่างแผนการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2555 แบบ โครงงาน

สำหรับกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกกลุ่มวิชาที่ 1 (โครงงาน)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418114วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น4(3-2-7)
01418131ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์3(2-2-5)
01420115ฟิสิกส์อย่างสังเขปภาคปฏิบัติการ1(0-3-2)
01420119ฟิสิกส์อย่างสังเขป3(3-0-6)
01355xxxภาษาอังกฤษ3(  –  –  )
วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3(  –  –  )
รวม17(  –  –  )
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01417111แคลคูลัส I3(3-0-6)
01418116การโปรแกรมคอมพิวเตอร์3(2-2-5)
เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง
01403111เคมีทั่วไป4(4-0-8)
หรือ
01424111หลักชีววิทยา3(3-0-6)
01424112ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ1(0-3-2)
01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1(0-2-1)
01355xxxภาษาอังกฤษ3(  –  –  )
วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาภาษา3(  –  –  )
วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์3(  –  –  )
รวม20(  –  –  )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01417112แคลคูลัส II3(3-0-6)
01418132หลักมูลการคณนา4(4-0-8)
01418217การสร้างซอฟต์แวร์3(2-2-5)
01418231โครงสร้างข้อมูล3(3-0-6)
01175xxxกิจกรรมพลศึกษา1(0-2-1)
01355xxxภาษาอังกฤษ3(  –  –  )
วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์3(  –  –  )
รวม20(  –  –  )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01417322พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น3(3-0-6)
01418216หลักภาษาโปรแกรม3(3-0-6)
01418221ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น3(3-0-6)
01418232การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี3(3-0-6)
01422111หลักสถิติ3(3-0-6)
วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3(  –  –  )
รวม18(  –  –  )
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418321การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ3(2-2-5)
01418331ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์4(4-0-8)
01418351การสื่อสารคอมพิวเตอร์และโพรโทคอล3(3-0-6)
วิชาเฉพาะเลือก3(  –  –  )
วิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์3(  –  –  )
วิชาเลือกเสรี3(  –  –  )
รวม19(  –  –  )
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01132101ผู้ประกอบการรุ่นใหม่3(3-0-6)
01418332ระบบปฏิบัติการ4(4-0-8)
01418333ภาษารูปนัยและทฤษฎีออโตมาตา3(3-0-6)
01418390การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา1
01418343ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์3(3-0-6)
01418497สัมมนา1
วิชาเฉพาะเลือก3(  –  –  )
รวม18(  –  –  )
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418490สหกิจศึกษา6
รวม6
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเฉพาะเลือก12(  –  –  )
วิชาเลือกเสรี3(  –  –  )
รวม15(  –  –  )