ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418132 หลักมูลการคณนา

หลักมูลการคณนา

(Fundamentals of Computing)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     4(4-0-8)

ทฤษฎีการคานวณเชิงวิยุต ความน่าจะเป็นและสถิติ การทาให้เกิดผลและการประยุกต์ในวิทยาการคอมพิวเตอร์

Theory of discrete computing, probability and statistics, implementation and application in computer science …..