ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418332 ระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ

(Operating Systems)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     4(4-0-8)

วิชาพื้นฐาน: 01418331

พัฒนาการของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ โครงสร้างระบบปฏิบัติการ กระบวนการและสายโยงใย การจัดกาหนดการ การติดตาย ลาดับขั้นของหน่วยความจา การจัดการหน่วยความจา หน่วยความจาเสมือน การจัดการระบบแฟ้ม การจัดการระบบรับเข้าและส่งออก ความมั่นคง การป้องกัน ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย

Development of computer architecture and operating systems, operating system structure, processes and threads, scheduling, deadlocks, memory hierarchy, memory management, virtual memory, file system management, input output system management, security, protection, distributed operating systems.