7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

Curriculum Detail

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : วิทยาเขตบางเขน คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รหัสหลักสูตร : 25490021100017

ชื่อหลักสูตร :

ภาษาไทย          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ             Doctor of Philosophy Program in Computer Science

ชื่อปริญญาและสาขา :

ชื่อเต็ม          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ             ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม          Doctor of Philosophy (Computer Science)

ชื่อย่อ             Ph.D. (Computer Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :

หลักสูตรแบบ 1.1      ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต   

หลักสูตรแบบ 2.1       ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต     

หลักสูตรแบบ 2.2      ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต   

รูปแบบของหลักสูตร :

1. รูปแบบหลักสูตรระดับปริญญาเอก

2. ภาษาที่ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3. การรับเข้าศึกษารับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ

4. ความร่วมมือกับสถาบันอื่นเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันและมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย 20 สถาบัน พ.ศ.2559 ซึ่งมีความร่วมมือในด้านผลิตบัณฑิต และ สร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ดู เอกสารแนบในภาคผนวก

5. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรร :

เป็นหลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปิดสอน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

– ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

– เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2528

– ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2555

การเผยแพร่หลักสูตร : ปี พ.ศ. 2562

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

1. อาจารย์มหาวิทยาลัย

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์

3. นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

4. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

5. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ

7. ผู้จัดการซอฟต์แวร์

8. ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ