7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

ตัวอย่างแผนการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2560 แบบ 2.2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418512หลักการภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์3(3-0-6)
01418531การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี3(3-0-6)
01418591ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์2(2-0-6)
01418697สัมมนา1( – – )
รวม9( – – )
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418534หลักระบบคอมพิวเตอร์3(3-0-6)
01418691ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์1(1-0-2)
01418697สัมมนา1( – – )
รวม5( – – )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418697สัมมนา1( – – )
วิชาเอกเลือก3( – – )
01418699วิทยานิพนธ์3( – – )
รวม7( – – )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418697สัมมนา1( – – )
วิชาเอกเลือก3( – – )
01418699วิทยานิพนธ์3( – – )
รวม7( – – )
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418697สัมมนา1( – – )
01418699วิทยานิพนธ์9( – – )
รวม10( – – )
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418697สัมมนา1( – – )
01418699วิทยานิพนธ์9( – – )
รวม10( – – )
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418699วิทยานิพนธ์6( – – )
รวม6( – – )
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418699วิทยานิพนธ์6( – – )
รวม6( – – )
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418699วิทยานิพนธ์6( – – )
รวม6( – – )
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418699วิทยานิพนธ์6( – – )
รวม6( – – )