ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418531 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

(Design and Analysis of Algorithms)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

คณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีและผลการทำงานของขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูล กลยุทธ์และเทคนิคต่าง ๆ ในการออกแบบขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล เทคนิคที่ทำให้ขั้นตอนวิธีมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Mathematics to describe portions of algorithms and to analyze the performance of algorithms. Data structures. The different design strategies and techniques. Techniques that make algorithms the most efficient possible.