ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418534 หลักการระบบคอมพิวเตอร์

หลักการระบบคอมพิวเตอร์

(Principles of Computer Systems)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ความซับซ้อนในระบบคอมพิวเตอร์วิธีจัดการความซับซ้อน การจัดโครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์การตั้งชื่อ สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์แบบกระจาย คลาวด์และการทำเสมือน สมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ความทนทานต่อความผิดพลาด ภาวะครบหน่วย ความต้องกันและความมั่นคงของสารสนเทศ

Components of computer systems. Complexity in computer systems. Ways to cope with complexity. Computer system organization. Naming. Distributed application architectures. Clouds and virtualization. Computer system performance. Computer networks. Fault tolerance. Atomicity. Information consistency and security.