7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

Curriculum Structure Plan 2.1

จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร :
1วิชาเอกไม่น้อยกว่า12หน่วยกิต
-สัมมนา4หน่วยกิต
-วิชาเอกบังคับ1หน่วยกิต
-วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า7หน่วยกิต

2

วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า

36

หน่วยกิต


รายวิชา :
1วิชาเอกไม่น้อยกว่า12หน่วยกิต
-สัมมนา4หน่วยกิต
01418697 สัมมนา (Seminar)1-1-1-1
-วิชาเอกบังคับ1หน่วยกิต
01418691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Advanced Research Methods in Computer Science)1(1-0-2)
-วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า7หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาที่สัมพันธ์กับวิทยานิพนธ์จ านวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนรายวิชาซึ่งมีรหัสสามตัวหลังตั้งแต่ 600 ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนิสิต โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชา หรือประธานสาขาและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
01418651 เกณฑ์วิธีของเครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่ (Mobile Wireless Networking Protocols)3(3-0-6)
01418652 วิทยาการรหัสลับและความมั่นคงในเครือข่าย (Cryptography and Network Security)3(3-0-6)
01418661 ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์ (Evolutionary Algorithms)3(3-0-6)
01418681 เทคนิคการให้แสงและเงาขั้นสูง (Advanced Rendering Techniques)3(3-0-6)
01418692 เรื่องทันสมัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Current Topics in Computer Science)3(3-0-6)
01418696 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Selected Topics in Computer Science)3(3-0-6)
และ/หรือเลือกเรียนรายวิชา 014185xxไม่เกิน3หน่วยกิต

2

วิทยานิพนธ์

ไม่น้อยกว่า

36

หน่วยกิต
01418699 วิทยานิพนธ์ (Thesis)1-36