7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

ตัวอย่างแผนการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2564 แผน ข

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418531การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี3(3-0-6)
01418592การเขียนเชิงวิชาการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์2(2-0-4)
01418597สัมมนา1
01418XXXวิชาเอกเลือก3( - - )
รวม9( - - )
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418534หลักการระบบคอมพิวเตอร์3(3-0-6)
01418591ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์2(2-0-4)
01418XXXวิชาเอกเลือก6( - - )
รวม11( - - )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418595การศึกษาค้นคว้าอิสระ3
01418597สัมมนา1
01418XXXวิชาเอกเลือก6( - - )
รวม10( - - )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01418595การศึกษาค้นคว้าอิสระ3
01418XXXวิชาเอกเลือก3( - - )
รวม6( - - )