7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

ตัวอย่างแผนการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2556 แบบ 2.2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ)
418531โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี3(3-0)
418591ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์2(2-0)
418697สัมมนา1( – )
รวม6( – )
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ)
418511ทฤษฎีภาษาโปรแกรม3(3-0)
418532สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง3(3-0)
418697ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์1(1-0)
418697สัมมนา1( – )
รวม8( – )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ)
418697สัมมนา1( – )
วิชาเอกเลือก6( – )
รวม7( – )
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ)
418697สัมมนา1( – )
วิชาเอกเลือก6( – )
รวม7( – )
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ)
418697สัมมนา1( – )
วิชาเอกเลือก6( – )
รวม7( – )
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ)
418697สัมมนา1( – )
วิชาเอกเลือก6( – )
รวม7( – )
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ)
418699วิทยานิพนธ์9( – )
รวม9( – )
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ)
418699วิทยานิพนธ์9( – )
รวม9( – )
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ)
418699วิทยานิพนธ์9( – )
รวม9( – )
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2
จำนวนหน่วยกิต
(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ)
418699วิทยานิพนธ์9( – )
รวม9( – )