ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418343 ทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์

ทรัพย์สินทางปัญญาสาหรับซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์

(Intellectual Property for Software and Digital Contents)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

จริยธรรมในวิชาชีพ ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้สร้างสรรค์ การละเมิดลิขสิทธิ์และข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิของนักแสดง การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสิทธิส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สาธารณะ ลิขสิทธิ์เอกสารสาธารณะ สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา

Professional ethics, categories of intellectual property acquisition of copyright, rights of copyright holder and author, copyright infringement and exceptions, performer’s rights, information access and rights of privacy, free software license, free documentation license, shrink wrap license, electronics transaction law, electronic signature, computer crime, case studies.