โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

  

 

 


ประกาศโครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ                              

>> กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 

>> ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน นัดประชุมวันที่ 19 เม.ย.61 

>> รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน หมดเขตรับสมัคร 20 มี.ค.61 

>> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560enlightened

>> หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

>> ประการรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

>> กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 : 

 


 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                            

แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤพื้นฐานสำหรับนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ

(ทุกวิทยาเขตใช้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษในการจัดชั้นเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รายละเอียดเพิ่มเติม...)

กำหนดหลักเกณฑ์การเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(นิสิตที่มีผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 0-15 คะแนน หรือนิสิตที่มีผลการทดสอบอยู่ในข่ายที่ต้องปรับพื้นฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดเพิ่มเติม...)

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

(นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ทุกคน ต้องเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาอังกฤษตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าตอบแทน สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ      รายละเอียดเพิ่มเติม...

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตที่ศึกษาเกินจำนวนปีที่กำหนดในหลักสูตรของโครงการปริญญาตรีฯ   รายละเอียดเพิ่มเติม..


 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา                                                                                                

  1. สำเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง
  2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลเว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
  4. ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
  5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
  6. มีผลการสอบ GAT และ PAT หรือ SAT ในวิชาที่กำหนดตามเกณฑ์การรับสมัคร

 กำหนดการรับสมัครนิสิตรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561                                            

TCAS รอบที่ 5  : รับตรงอิสระ                                                                                                  

วิธีการสมัคร >>                                                                                                         

 รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ ทปอ.

 รายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.ku.ac.th/

ค่าธรรมเนียมการศึกษา                                                                                                          

ภาคต้นและภาคปลาย  ภาคการศึกษาละ                                                             45,700   บาท

ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ                                                                           11,000   บาท

สถานที่รับสมัคร / ติดต่อสอบถาม                                                                                

 


 

 

AttachmentSize
admission57_form.pdf146.58 KB
regis_57_pass_2.pdf1.08 MB
interview57.PDF624.77 KB
Application From_58.pdf85.17 KB
58.jpg45.06 KB
excursions.pdf49.13 KB
HongKong.jpg313.31 KB
Scholarships.pdf986.54 KB
Regulations for the application_58.pdf1.11 MB
Regulations for the application_58.pdf1.81 MB
scan0005.pdf1.13 MB
scan0006.pdf1.17 MB
scan0008.pdf2.35 MB
test1.jpg203.05 KB
pantip banner.jpg153.48 KB
test.jpg463.56 KB
ComSciKu59.pdf189.87 KB
ComSciKU_59.pdf1.23 MB
activities.pdf59.43 KB
activities_2016.pdf548.8 KB
activities_2016.jpg393.47 KB
2016.jpg479.17 KB
2.pdf124.99 KB
2016(2).jpg425.8 KB
2016(comsci).jpg309.5 KB
KU_ComSci.jpg274.73 KB
ตรี.PDF687.22 KB
ComSciKU2016.PDF821.88 KB
Com2016.jpg134.89 KB
Com2016_2.jpg130.48 KB
ComSciKU2016_2.PDF323.03 KB
ComSci2016_2.jpg162.55 KB
ComSci2016_2.PDF269.47 KB
2.jpg89.31 KB
2.PDF309.16 KB
60.jpg199.95 KB
1.jpg369.65 KB
2.jpg4.71 MB
CSbanner.jpg155.75 KB
Taiwan.png295.88 KB
1.pdf86.14 KB
2.pdf65.07 KB
Taiwan60.jpg388.22 KB
TaiwanCS.jpg63.23 KB
Taiwan2017.PDF10.07 KB
2017.jpg207.14 KB
2560.pdf109.92 KB
2017up.jpg283.11 KB
2017up1.jpg567.74 KB
banner60.gif97.75 KB
2560-ตัดขอบ.jpg5.88 MB
2560.PDF793.61 KB
2560.jpg148.07 KB
data.jpg141.62 KB
payment.jpg137.45 KB
ComSciKu2017.PDF1.01 MB
1.jpg332.5 KB
2.jpg174.07 KB
banner61-2.gif92.24 KB
Poster2018.jpg3.73 MB
taiwan.gif88.2 KB
taiwanCS.jpg355.3 KB
ภาคต้น 60.PDF239.2 KB
ภาคต้น 60.PDF216.86 KB
TAIWAN2018.PDF184.73 KB
TAIWAN2018.gif44.43 KB
taiwan2018.jpg244.92 KB
1.jpg291.07 KB
Advertising.jpg218.16 KB
Advertising.jpg218.16 KB