โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

 

   


ประกาศโครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ                              

>> ใบสมัคร 

>> กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 

>> แผนที่สถานที่รับสมัครนิสิต อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี  ชั้น 7 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557

ใบสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 

 รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 

หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 

หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 

แบบรายงานตัวสอบสัมภาษณ (จำนวน 2 ชุด) เพื่อเข้าศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 enlightened

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

รับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ (หมดเขตรับสมัคร 22 พ.ย. 56) 

ใบรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 


ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                            

แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤพื้นฐานสำหรับนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ

(ทุกวิทยาเขตใช้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษในการจัดชั้นเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รายละเอียดเพิ่มเติม...)

กำหนดหลักเกณฑ์การเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(นิสิตที่มีผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 0-15 คะแนน หรือนิสิตที่มีผลการทดสอบอยู่ในข่ายที่ต้องปรับพื้นฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดเพิ่มเติม...)

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

(นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ทุกคน ต้องเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาอังกฤษตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าตอบแทน สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ      รายละเอียดเพิ่มเติม...

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตที่ศึกษาเกินจำนวนปีที่กำหนดในหลักสูตรของโครงการปริญญาตรีฯ   รายละเอียดเพิ่มเติม..


 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา                                                                                                                        

  1. สำเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง
  2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลเว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
  4. ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
  5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
  6. มีผลการสอบ GAT และ PAT ในวิชาที่กำหนดตามเกณฑ์การรับสมัคร

 กำหนดการรับสมัครนิสิตรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559                                              

     

   สถานที่ติดต่อ

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ (45ปี) ชั้น 7 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) 

0-2562-5444-5555 ต่อ 3726, 3727 หรือ 0-2942-8485, 0-2942-8486

เกณฑ์การรับสมัคร                                                                                                               

1.  สมัครผ่านระบบกลาง(Admission)  40  คน  

                             องค์ประกอบ                              ร้อยละ

1.1  คะแนน GPAX                                                         20

1.2  คะแนนสอบ O-NET                                                  30

1.3  คะแนนสอบ GAT (ความถนัดทั่วไป)                              10

1.4  คะแนนสอบ PAT (ความถัดทางวิชาชีพและวิชาการ)           40

-  PAT(1) ความถนัดทางคณิตศาสตร์         10

-  PAT(2) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์        30

2.  สมัครตรงที่โครงการฯ   50  คน

                             องค์ประกอบ                              ร้อยละ                            

2.1  คะแนนสอบ GAT (ความถนัดทั่วไป)                              20

2.2  คะแนนสอบ PAT (ความถัดทางวิชาชีพและวิชาการ)           80

-  PAT(1) ความถนัดทางคณิตศาสตร์         40

-  PAT(2) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์        40

หมายเหตุ ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558(มี.ค.58), ครั้งที่ 1/2559(ธ.ค.58) หรือ ครั้งที่ 2/2559(มี.ค.59)

เอกสารประกอบการสมัครที่โครงการ                                                                         

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว                                                          1  รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง                                                   1  ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง                                                               1  ชุด

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง

5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   สายสามัญ หรือเทียบเท่าตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมฉบับจริง                  1  ชุด

6. ใบแจ้งผลการสอบ O-NET                                                                       1  ชุด

6. ใบแจ้งผลการสอบ GAT                                                                           1  ชุด

7. ใบแจ้งผลการสอบ PAT                                                                           1  ชุด

             หมายเหตุ ใช้คะแนน GAT/PAT ตามเกณฑ์การรับสมัคร

             -  รับตรงที่โครงการฯ  ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558, ครั้งที่ 1/2559 หรือ ครั้งที่ 2/2559

                *รับตรงที่โครงการฯ  คือ ระบบรับตรงไม่ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ และไม่ตัดสิทธิ์ในระบบกลาง(Admissions) 

 ดาวน์โหลดใบสมัคร                                                                                                    

 ใบสมัคร ประจำปีการศึกษา 2559  (ค่าสมัคร 300 บาท)  

 ระเบียบการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2559 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา                                                                                                   

ภาคต้นและภาคปลาย  ภาคการศึกษาละ                                                              45,700   บาท

ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ                                                                           11,000   บาท

สถานที่รับสมัคร / ติดต่อสอบถาม                                                                                 

 


 

 

AttachmentSize
admission57_form.pdf146.58 KB
regis_57_pass_2.pdf1.08 MB
interview57.PDF624.77 KB
Application From_58.pdf85.17 KB
58.jpg45.06 KB
excursions.pdf49.13 KB
HongKong.jpg313.31 KB
Scholarships.pdf986.54 KB
Regulations for the application_58.pdf1.11 MB
Regulations for the application_58.pdf1.81 MB
scan0005.pdf1.13 MB
scan0006.pdf1.17 MB
scan0008.pdf2.35 MB
test1.jpg203.05 KB
pantip banner.jpg153.48 KB
test.jpg463.56 KB
ComSciKu59.pdf189.87 KB
ComSciKU_59.pdf1.23 MB
activities.pdf59.43 KB
activities_2016.pdf548.8 KB
activities_2016.jpg393.47 KB
2016.jpg479.17 KB
2.pdf124.99 KB
2016(2).jpg425.8 KB