7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ

ทุนการศึกษา

การรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2563

TCAS รอบที่ 1 Protfolio        :  2 – 16 ธ.ค. 62

TCAS รอบที่ 2 โควต้า            :  6 – 26 ก.พ. 63

TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  :  17 – 27 เม.ย. 63

TCAS รอบที่ 4 Admission    :  7 – 20 พ.ค. 63

 

TCAS รอบที่ 1 Protfolio   :  2 – 16 ธ.ค. 62

คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ

โครงการช้างเผือก

  1. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน

1.1 กรณีไม่มีผลงานโปรแกรมเข้าประกวด หรือมีโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ

– GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25

– คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3.25

1.2 กรณีมีผลงานโปรแกรมเข้าประกวด หรือมีโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ

– GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00

– คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3.00

โครงการโอลิมปิกวิชาการ

  1. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75

  2. ผู้สมัครในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.)

      ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่น้อยกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ

  3. ผู้สมัครโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สสวท.)

      ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่น้อยกว่าค่าย 3

  4. มีประวัติผลงานทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ

TCAS รอบที่ 2 โควต้า   :  6 – 26 ก.พ. 63

 

โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ในความร่วมมือสำนักงานการศึกษาเอกชน

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน

  2. ยื่นคะแนนสอบวัดผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง

      – GED หรือ SAT หรือ A-Level หรือ

      – GAT และ PAT1

  3. ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง

      – TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ

      – O-NET (รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ)

  หมายเหตุ สำหับผู้จบการศึกษาโปรแกรมนานาชาติและโปรแกรมภาษาอังกฤษ ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ

TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน   :  17 – 27 เม.ย. 63

   คุณสมบัติ :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ

  2. มีคะแนน GAT/PAT และ O-NET เกณฑ์ตามที่ ทปอ. กำหนด

TCAS รอบที่ 4 Admission   :  7 – 20 พ.ค. 63

 คุณสมบัติ :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ

  2. มีคะแนน GAT/PAT และ O-NET เกณฑ์ตามที่ ทปอ. กำหนด

 

 กำหนดการสมัครสอบ

  ติดตามรายละเอียด KU-TCAS 2563


ติดต่อสอบถาม

   โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

   อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7

   สำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

   โทร : 0-2942-8485 , 0-2942-8486 , 0-2942-8487

   0-2562-5444, 0-2562-5555 ต่อ 647207, 647208

   https://cs.sci.ku.ac.th/compe

   email : fscipck@ku.ac.thทุนการศึกษา

  ทุนนิสิตชั้นปีที่ 1 เรียนครบตามแผน

  ทุนได้เกรด A จำนวน 5 รายวิชา

  ทุนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

  ทุนโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

  ทุนสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ

South Korea : Dongseo University

Taiwan : National Central University, Tamkang University

  Yuan Ze University, Asia University

India : Christ University

  ทุนโครงการ SUMMER CAMP ประเทศ Taiwan


ทุนประชุมวิชาการ/ศึกษาดูงาน/สหกิจศึกษา

ประชุมวิชาการ Ubimedia 2019 Bali, Indonesia

ศึกษาดูงาน National Central University และ Tamkang University, Taiwan

ทุนสหกิจศึกษา ณ National Central University, Taiwan

แข่งขัน ACM-ICPC Asia Regional Programming Contest 2019 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แข่งขัน National Software Contest : NSC 2019 ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์