7, 8 Floor SC-45 Building, Department of Computer Science, Faculty of Science, Kasetsart University
0-2562-5444 Ext. 647204, 647209, 647210

โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ

โครงการช่วยเหลือค่าเทอมผู้เดือดร้อนขั้นวิกฤต

โครงการช่วยเหลือนิสิตที่เดือดร้อนขั้นวิกฤติจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
โครงการปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำหนดการสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 กรกฎาคม 2564

ทุนการศึกษา

การรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564

TCAS รอบที่ 1 Protfolio        

TCAS รอบที่ 2 โควต้า            

TCAS รอบที่ 3 Admission 

TCAS รอบที่ 4 Direct Admission   

 

TCAS รอบที่ 1 Protfolio   :  

คุณสมบัติ : สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ

โครงการช้างเผือก

  1. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคเรียน

1.1 กรณีมีผลงานโปรแกรมเข้าประกวด หรือมีโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ

– GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00

– คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3.00

1.2 กรณีไม่มีผลงานโปรแกรมเข้าประกวด หรือมีโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจ

– GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25

– คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า 3.25

TCAS รอบที่ 2 โควต้า   :  

 

โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ในความร่วมมือสำนักงานการศึกษาเอกชน

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน หรือ นักเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ

  2. ยื่นคะแนนสอบวัดผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง

      – GAT และ PAT1 

      – SAT หรือ GSAT หรือเทียบเท่าตามประกาศที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 

  3. ยื่นผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง

      – TOEFL หรือ IELTS หรือ TOEIC หรือ

      – O-NET (รหัส 03 วิชาภาษาอังกฤษ)

  หมายเหตุ สำหับผู้จบการศึกษาโปรแกรมนานาชาติและโปรแกรมภาษาอังกฤษ ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ

TCAS รอบที่ 3 Admission   :  

   คุณสมบัติ :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

     1.1 เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต

     1.2 เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต

     1.3 เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต

  2. มีคะแนน GAT/PAT และ O-NET เกณฑ์ตามที่ ทปอ. กำหนด

TCAS รอบที่ 4 Direct Admission  :  

 คุณสมบัติ :

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

     1.1 เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต

     1.2 เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12.00 หน่วยกิต

     1.3 เรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9.00 หน่วยกิต

  2. มีคะแนน GAT/PAT และ O-NET เกณฑ์ตามที่ ทปอ. กำหนด

 กำหนดการสมัครสอบ

  ติดตามรายละเอียด KU-TCAS 2564


ติดต่อสอบถาม

   โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

   อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7

   สำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

   โทร : 0-2942-8485 , 0-2942-8486

   0-2562-5444, 0-2562-5555 ต่อ 647207, 647208

   https://cs.sci.ku.ac.th/compe

   email : fscipck@ku.ac.thทุนการศึกษา

  ทุนนิสิตชั้นปีที่ 1 เรียนครบตามแผน

  ทุนได้ระดับคะแนน A จำนวน 3 รายวิชา

  ทุนได้ระดับคะแนน A จำนวน 5 รายวิชา

  ทุนเกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

  ทุนโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

  ทุนสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ

South Korea : Dongseo University

Taiwan : National Central University, Tamkang University

  Yuan Ze University, Asia University

India : Christ University

  ทุนโครงการ SUMMER CAMP ประเทศ Taiwan


ทุนประชุมวิชาการ/ศึกษาดูงาน/สหกิจศึกษา

ประชุมวิชาการ Ubimedia 2019 Bali, Indonesia

ศึกษาดูงาน National Central University และ Tamkang University, Taiwan

ทุนสหกิจศึกษา ณ National Central University, Taiwan

แข่งขัน ACM-ICPC Asia Regional Programming Contest 2019 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แข่งขัน National Software Contest : NSC 2019 ณ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์