ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

นวลวรรณ สุนทรภิษัช

 

 

รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช

Nuanwan Soonthornphisaj

D1410


 
ห้องทำงาน: SC45-775
E-mail: fscinws AT ku.ac.th

การศึกษา

  • วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

  • M.S. (Computer Science) Asian Institute of Technology, 2540

  • วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536

งานวิจัย

ลิงก์ไปยัง งานวิจัย