ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

อุษา สัมมาพันธ์

ผศ.ดรอุษา สัมมาพันธ์

Usa Sammapun

D1421


ห้องทำงาน: SC45-872
E-mail: fsciusa AT ku.ac.thHomepage: 9

การศึกษา

  • Ph.D. (Computer and Information Science) University of Pennsylvania, U.S.A., 2550

  • M.S. (Computer and Information Science) University of Pennsylvania, U.S.A., 2545

  • B.S.E. (Computer Science and Engineering) University of Pennsylvania, U.S.A., 2544