ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

สุขุมาล กิติสิน

ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน

Sukumal Kitisin

D1416


ห้องทำงาน: SC45-877
E-mail: fscismi AT ku.ac.th

การศึกษา

  • Ph.D. (Computer and Information Science) University of Pennsylvania, U.S.A., 2545

  • M.S. in Engineering (Computer and Information Science) University of Pennsylvania, U.S.A., 2535

  • B.S. (Engineering) University of Pennsylvania, U.S.A., 2533