ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

ศิริกร จันทร์นวล

ผศ.ศิริกร จันทร์นวล

Sirikorn Channual

D1409


ห้องทำงาน: SC45-873
E-mail: fsciskp AT nontri.ku.ac.th

การศึกษา

  • M.S. (Computer Science) Syracuse University, U.S.A., 2536

  • สต.บ. (การประมวลผลด้วยเครื่องจักร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530