ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

(Independent Study)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3

การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท เรียบเรียงเป็นรายงานและนําเสนอในการสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายของปริญญาโท แผน ข

Independent study on interesting topic at the master’s degree level, compiled into a report and present in the final oral examination.