ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418587 การออกแบบและพัฒนาเกม

การออกแบบและพัฒนาเกม

(Game Design and Development)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

หลักการออกแบบเกม ส่วนประกอบของเกม การควบคุมและส่วนต่อประสาน ปัญญาประดิษฐ์สําหรับเกม ทฤษฎีของการจําลองทางฟิสิกส์ ส่วนประกอบของตัวควบคุมเกม การพัฒนาเกม

Game design principles. Game elements. Controls and interfaces. Artificial intelligence for game. Theory of physics simulation. Game engine’s components. Game development.