ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418544 โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์เพื่อการทํารายงานและดาต้าคิวป์

โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์เพื่อการทํารายงานและดาต้าคิวป์

(Data Cube-Reporting Tools and Applications)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

หลักการในการทํารายงานและการปรับข้อมูลทางธุรกิจ เครื่องมือและโปรแกรมประยุกต์ในการทํารายงาน เพื่อใช้ในการสกัด เปลี่ยนแปลง และบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ การสร้างและการจัดพิมพ์ดาต้าคิวป์เพื่อแสดงผล

Principles in creating reports and business data manipulation. Reporting tools and application. Automated extract-transform-load (ETL) tool. Creating and publishing data cubes.