ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418527 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

(Data Warehouse and Data Mining)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

หลักการในการพัฒนาคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล การจําแนกและแบ่งกลุ่มข้อมูล การออกแบบข้อมูล โอแล็ปในคลังข้อมูล กรณีศึกษา

Principles in developing data warehouse and data mining system. Data classification and clustering. Data design. OLAP in data warehouse. Case studies.