ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418522 ระบบจัดการความรู้

ระบบจัดการความรู้

(Knowledge Management Systems)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

แนวคิดและลักษณะเฉพาะของระบบการจัดการความรู้ วงชีพของระบบการจัดการความรู้ ตัวแบบการจัดการความรู้ การแทนความรู้ ออนโทโลยี การแบ่งปันความรู้ เครื่องมือสําหรับการจัดการความรู้ ระบบจัดการเนื้อหาระดับวิสาหกิจ การประเมินระบบการจัดการความรู้

Concept and characteristics of knowledge management system. Knowledge management system life cycles. Knowledge management models. Representation of knowledge. Ontology. Knowledge sharing. Knowledge management tools. Enterprise content management systems. Assessment of knowledge management system.