ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418599 วิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     1-12

การวิจัยในระดับปริญญาโท และเรียนเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์

Research at the master’s degree level and compile into a thesis.