ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418598 ปัญหาพิเศษ

ปัญหาพิเศษ

(Special Problems)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     1-3

การศึกษาและการค้นคว้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับขั้นปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

Study and research in computer science at the master’s degree level and compile into a written report.