ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418597 สัมมนา

สัมมนา

(Seminar)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     1

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อน่าสนใจทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาโท

Presentation and discussion on current interesting topics in computer science at the master’s degree level.