ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418583 เทคโนโลยีสื่อประสม

เทคโนโลยีสื่อประสม

(Multimedia Technology)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

รูปแบบและมาตรฐานข้อมูล มาตรฐานการบีบอัด เทคโนโลยีนำเข้า ส่งออกและหน่วยเก็บข้อมูล ส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ ฐานข้อมูลสื่อประสม การสื่อสารข้อมูลสื่อประสม ระบบสื่อประสมแบบกระจาย

Data formats and standards. Compression standards. Input/output and storage technologies. User interface. Multimedia database. Multimedia communications. Distributed multimedia systems.