ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418571 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์

(Applied Software Engineering)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

แนวคิดและตัวแบบกระบวนการซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ แนวคิดและการสร้างตัวแบบการออกแบบซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ แบบอย่างการออกแบบ การออกแบบตัวประสานกับผู้ใช้ คุณภาพซอฟต์แวร์และการปรับปรุงกระบวนการ การจัดการโครงการซอฟต์แวร์

Software process concepts and models. Requirement engineering. Software design concepts and modeling. Software architecture. Design patterns. User interface design. Software quality and process improvement. Software project management.