ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

01418525 โปรแกรมประยุกต์และเครื่องมือทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมประยุกต์และเครื่องมือทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(E-Commerce Applications and Tools)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3(3-0-6)

หลักการในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์ทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การปรับโครงแบบโปรแกรมประยุกต์ ประเด็นเรื่องความปลอดภัย กรณีศึกษา

Principles in developing e-commerce system. E-commerce applications and tools. Configuring the applications. Security issues. Case studies.