ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

Research Methods in Computer Science

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     2 (2-0)

ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบงานวิจัย พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพิจารณางานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ รูปแบบของโครงงานวิจัย การประเมินผลงานวิจัย และการเขียนรายงาน

Research methodology, research design, essential foundations for considering computer science research, forms of research proposal, evaluation of research and report writing.