ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418584 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์

การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์

Computer AnimationComputer Animation

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

วิชาพื้นฐาน: 418583

การวางโครงเรื่อง การประกอบฉาก การสร้างแสงและเสียงประกอบ การวางกรอบหลัก การจับยึดการเคลื่อนไหว และเทคนิคการจำลอง ขั้นตอนวิธีสำหรับควบคุมการเคลื่อนไหวของระยาง ตัวแบบของกระดูกกล้ามเนื้อและผิวหนัง การสร้างภาพเคลื่อนไหวของใบหน้า การแทนและการสร้างภาพเคลื่อนไหวของรายละเอียดบนพื้นผิว

Storyboarding, scene composition, lighting and sound track generation, key framing, motion capture, simulation techniques, algorithms to control the motion of articulated limbs, skeleton-muscle-skin models, facial animation, representation and animation of surface detail.