ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418582 คอมพิวเตอร์วิทัศน์

คอมพิวเตอร์วิทัศน์

Computer Vision

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

การรู้จำและการบรรยายวัตถุ การวิเคราะห์รูปทรงสัณฐาน การตรวจหาเส้นขอบและเรื่อง การแบ่งส่วนบริเวณและเส้นขอบ พื้นผิว การแปลงภาพเพื่อการสังเคราะห์ภาพ การทำความเข้าใจภาพ การวิเคราะห์การเคลื่อนที่และวีดิทัศน์ การรู้จำวัตถุสามมิติ

Description and recognition of objects, shape analysis, edge and feature detection, edge and region segmentation, texture, image transformations for image synthesis, image understanding, motion and video analysis, three-dimensional object recognition.