ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418581 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นสูง

การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นสูง

Advanced Computer Graphics Design

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (2-2)

วิชาพื้นฐาน: 418531

การออกแบบการโปรแกรมกราฟิกส์ การเตรียมระบบกราฟิกส์ การเชื่อมประสานสำหรับผู้ใช้ด้านกราฟิกส์ ระบบการแปลงรูปด้านกราฟิกส์แบบสามมิติ โอเพนจีแอล หลักการสร้างภาพจำลองของฉากธรรมชาติ และการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์กราฟิกส์

Graphics programming design: graphics system preparation, graphical user interfaces, three-dimensional graphics transformations, OpenGL, principles for artificial rendering of natural scenes, and graphics software design and development.