ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418573 การทดสอบและการวัดสมรรถนะซอฟต์แวร์

การทดสอบและการวัดสมรรถนะซอฟต์แวร์

Software Testing and Performance Measurement

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

พื้นฐานของการทดสอบซอฟต์แวร์และความเชื่อถือได้ การพัฒนาข้อมูลทดสอบ เทคนิคการทดสอบ การวัดสมรรถนะซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การทวนสอบและการตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ประเด็นในการทดสอบและการวัด

Foundations of software testing and reliability, test data development, testing techniques, software performance measurement, software development process improvement, software maintenance techniques, software quality assurance, verification and validation of software development process, testing and measurement issues.