ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418551 เครือข่ายการสื่อสารคอมพิวเตอร์

เครือข่ายการสื่อสารคอมพิวเตอร์

Computer Communication Networks

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (2-2)

วิชาพื้นฐาน: 418531

การส่งข้อมูล การเข้ารหัสข้อมูลและการควบคุมความผิดพลาด สถาปัตยกรรมและพิธีการของเครือข่ายหลายชั้น ศาสตร์การเขียนแบบของเครือข่าย การเชื่อมระหว่างเครือข่าย ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ ซอฟต์แวร์เครือข่ายปัจจุบัน ความปลอดภัยของเครือข่าย

Data transmission, data encoding and error control, multilayer network architecture and protocol, network topology, internetworking, local area networks, current networking software, network security.