ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี ชั้น 7, 8
0-2562-5444 ต่อ 647204, 647209, 647210

418521 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

Information System Design and Development

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ):     3 (3-0)

ภาพรวมของการจัดการระบบสารสนเทศ ลักษณะเฉพาะและโครงสร้างของระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีของระบบสารสนเทศ การจัดการโครงการ ระเบียบวิธีการวางแผน ข้อกำหนดของระบบ ชีพจักรการพัฒนาระบบ การออกแบบระบบ ยุทธวิธีการแปลงผันข้อมูล การแสวงหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การใช้ระบบสารสนเทศ

Overview of information system management, the specific characteristics and structure of information system, information system technology, project management, planning methodologies, system requirements, system development life cycle, system design, data conversion strategies, hardware and software acquisition, implementing information system.